Regulamin Konkursów Kwiaciarni Danuta Zaremba na Rok 2017

 • Organizatorem konkursów jest Kwiaciarnia Danuta Zaremba.
 • Czas trwania konkursów każdorazowo podawany jest w informacji na temat konkursu na stronie Kwiaciarni na Facebooku (www.facebook.com/KwiaciarniaDanutaZaremba) oraz na kuponach konkursowych w punktach sprzedaży.
 • Konkursy są bezpłatne o charakterze otwartym.
 • W konkursie brać udział może każdy, pod warunkiem wypełnienia zadania konkursowego, z wyłączeniem pracowników oraz innych osób, które brały udział w organizowaniu konkursu. Dzieci (osoby do 13 roku życia) mogą wziąć udział w konkursie za zgodą osoby dorosłej, jak również podać jej numer kontaktowy w przypadku nieposiadania własnego.
 • Zgłoszenie do konkursu powinno być opatrzone imieniem osoby biorącej udział w konkursie oraz numerem kontaktowym w celu umożliwienia Organizatorowi kontaktu w razie wygranej. Dane te są pozyskane jedynie na czas trwania konkursu z zastrzeżeniem, że nie będą udostępniane osobom trzecim.
 • Uczestnik może wziąć udział w każdym konkursie tylko raz. W przypadku próby wielokrotnego przystąpienia do konkursu, w losowaniu wzięty pod uwagę będzie tylko jeden los, a pozostałe zostaną unieważnione.
 • Wziąć udział w konkursie można na jeden z trzech sposobów:
  – Wrzucając prawidłowo wypełniony kupon konkursowy do skrzynki konkursowej w jednym z punktów sprzedaży:
  Kartuzy, pl. św. Brunona 5
  Kartuzy, ul. Piłsudskiego 18
  Kartuzy, ul. Dworcowa 14
  Żukowo, ul. Gdańska 59a (Centrum Handlowe)
  Przodkowo, ul. Gdańska 1a (Centrum Handlowe)
  Banino, ul. Lotnicza 62 (Pasaż Handlowy)
  – Wysyłając SMS z poprawną odpowiedzią pod numer: 607 038 900 (sieć Plus). Zgłoszenia z uniemożliwioną identyfikacją numeru Uczestnika nie będą brane pod uwagę.
  – Przesyłając poprawną odpowiedź w formie wiadomości prywatnej na stronie Kwiaciarni na Facebooku (www.facebook.com/KwiaciarniaDanutaZaremba) wraz z podaniem numeru kontaktowego.
 • Osoba, która bierze udział w konkursie, staje się Uczestnikiem Konkursu i robi to we własnym imieniu.
 • Nad prawidłową organizacją oraz przebiegiem konkursu, wraz ze sprawdzeniem prawidłowości zgłoszeń, czuwa osoba specjalnie do tego oddelegowana przez Organizatora Konkursu.
 • Zwycięzca zostanie wylosowany przez wyznaczonego Pracownika Kwiaciarni. Głosy są niejawne, natomiast głosowanie jest jawne oraz udokumentowane zdjęciem. Decyzja co do wyboru Zwycięzcy jest ostateczna, chyba że konieczne będzie powtórzenie losowania (patrz pkt. 10).
 • Ogłoszenie wyników konkursu pojawi się na stronie Kwiaciarni na Facebooku (www.facebook.com/KwiaciarniaDanutaZaremba). Organizator skontaktuje się telefonicznie lub internetowo ze Zwycięzcą. W przypadku gdy Zwycięzca w przeciągu 7 dni nie odpowiada na próby kontaktu ze strony Organizatora w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody, zostaje zdyskwalifikowany a losowanie zostanie powtórzone z wytypowaniem nowego Zwycięzcy.
 • W każdym konkursie wytypowanych zostanie trzech Zwycięzców.
 • Informację o nagrodach w konkursie można uzyskać na stronie Kwiaciarni na Facebooku (www.facebook.com/KwiaciarniaDanutaZaremba) lub w punkcie sprzedaży. Nagrodami mogą być bony upominkowe lub nagrody rzeczowe o tej samej lub zbliżonej wartości dla wszystkich trzech Zwycięzców. Nagrody nie podlegają reklamacji ani wymianie na inne towary ani zamianie na równowartość pieniężną. Nie przewiduje się przyznania większej ilości nagród.
 • W ramach kontaktu z Organizatorem Zwycięzca musi zdecydować, w którym punkcie sprzedaży (patrz pkt. 7.1.) chce odebrać nagrodę. Nagroda zostanie na dany punkt dostarczona w możliwie najszybszym terminie, po czym Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie o możliwości odbioru. W przypadku stawienia się w innym punkcie sprzedaży niż wcześniej podany należy liczyć się z niemożliwością odbioru nagrody.
 • Uczestnik, który nie został wylosowany jako Zwycięzca oraz nie otrzymał nagrody, nie ma prawa się o nią ubiegać.
 • Zwycięzca lub osoba przez niego upoważniona do odbioru nagrody (patrz pkt 17), wyraża zgodę na upublicznienie swojego imienia oraz swoich zdjęć z odbieraną nagrodą na stronie Kwiaciarni na Facebooku (www.facebook.com/KwiaciarniaDanutaZaremba).
 • W momencie odebrania nagrody Zwycięzca zobowiązany jest okazać Dowód tożsamości, w celu spisania Protokołu odebrania nagrody, który następnie zostanie zarchiwizowany w Kwiaciarni Danuta Zaremba w Kartuzach na Placu Św. Brunona 5. Do protokołu należy podać swoje prawdziwe imiona i nazwisko, numer dowodu oraz PESEL, a także złożyć swój podpis, potwierdzając odbiór nagrody.
 • W przypadku niemożności stawienia się po nagrodę osobiście Zwycięzca może podać telefonicznie pod numer: 607 038 900 (sieć Plus) dane osoby upoważnionej do odebrania nagrody, jednocześnie przyjmując, że po odebraniu nagrody odpowiedzialność za nią przejmuje osoba odbierająca.
 • Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje jego regulamin i wyraża zgodę na zasady w nim zawarte.
 • Złamanie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznacza dyskwalifikację zgłoszenia konkursowego oraz utratę prawa do nagrody.
 • Regulamin konkursów dostępny jest na stronie Kwiaciarni Danuta Zaremba (www.kwiaciarnia-zaremba.pl), na stronie na Facebooku (www.facebook.com/KwiaciarniaDanutaZaremba) oraz w punktach sprzedaży.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • Zmiany postanowień regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawnych lub zaistnienia szczególnych przypadków wpływających na przebieg konkursu.
 • Odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny.
 • Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości Uczestników.
 • Decydowania w kwestiach niezawartych w niniejszym regulaminie.